در سری مطالب لغات روزانه سعی میشود تا حداقل پنج لغت مرتبط با رشته مهندسی برق بطور روزانه قرار داده شود. برای دیدن سری های قبلی و یا بعدی به مطالب وبلاگ الک تیک و یا صفحه الکترویار در اینستاگرام مراجعه فرمایید.

اینستاگرام

اینستاگرام الکترویار

لغت روزنه

بازدید مطلب:۲۳۳بار