به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

برقگیر

برقگیر

از وسایل حفاظتی محدود کننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده می‌شود. یک وسیله حفاظتی محدود کننده ضربه باید اضافه ولتاژهای گذرا یا اضافه ولتاژهای که باعث تخریب تجهیزات شبکه می‌شوند را محدود و به زمین هدایت کنند و بتواند این کار را بدون اینکه آسیبی ببیند به دفعات تکرار کند. برقگیر نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می‌دهد و بیشترین مقدار حذف امواج گذرا را فراهم می‌کنند. برقگیر به صورت موازی با وسیله تحت حفاظت یا بین فاز و زمین قرار می‌گیرد. انرژی موج اضافه ولتاژ به وسیله برق گیر به زمین منتقل می‌شود.
ادامه مطلب
error: Content is protected !!