تولید همزمان برق و گرما (Combined Heat and Power) یا CHP، عبارت از تولید همزمان ترمودینامیکی دو یا چند شکل انرژی از یک منبع ساده اولیه است.
ادامه مطلب