یکی از بهترین تصاویر جهان که در آن بزرگان برق و سیستم های قدرت به تصویر کشیده شده اند. این تصویر به پنج بخش و در واقع پنج دوره زمانی تقسیم شده است. بخش اول مربوط به تئوری بوده و افرادی نظیر چارلز پرتیوس استینمتز (Charles Proteus Steinmetz) قرار دارد. او از لحاظ تئوری و اثبات ریاضی، غلبه جریان متناوب بر مستقیم را پیش بینی کرده بود.
ادامه مطلب