آشنا ترین شکل انرژی برای ما انرژی الکتریکی می باشد. شاخه مهندسی که با تولید و مدیریت و استفاده از این نوع انرژی سر و کار دارد ، مهندس برق گویند.  
ادامه مطلب