در این آزمایش یک LED توسط خاصیت القای الکترومغناطیس ی و بدون مصرف انرژی روشن میشود. در واقع با استفاده از یک سیم پیچ و دو آهن ربای قوی، خاصیت الکترومغناطیسی ایجاد می شود که قابلیت ایجاد جریان الکتریکی در لامپ را دارد. با ساخت این مدار میتوان بدون باتری های شیمیایی روشنایی داشت.   آپارات
ادامه مطلب