وظیفه توربین های بادی تبدیل انرژی رایگان باد به انرژی برق است. امروزه گرایش به سمت انرژی های پاک نظیر توربین های بادی بیش از پیش شده است. کشورهایی مثل دانمارک وجود دارند که بخش عظیمی از برق خود را از طریق باد تولید می نمایند.
ادامه مطلب