اگر بخواهیم پدیده القای الکترومغناطیس را تشریح کنیم میگوییم: این پدیده هنگامی رخ می‌دهد که حول یک سیم پیچ، میدان مغناطیسی را کم یا زیاد کنیم. به بیان ساده: با حرکت آهنربا نسبت به سیم پیچ، یک جریان الکتریکی در مدار القا میشود.این پدیده را القای الکترومغناطیسی و جریان تولید شده را جریان الکتریکی القایی می‌نامند.

این پدیده برای اولین مرتبه توسط فارادی در سال ۱۸۳۱ کشف شد. این کشف تحت قانون القای فارادی امروزه شناخته می شود. قانون القای الکترومغناطیسی فارادی بیان می‌کند که هرگاه میزان شار مغناطیسی‌ عبوری از یک مدار بسته تغییر کند، نیروی محرکه‌ای در آن القا می‌شود که بزرگی آن با آهنگ تغییر شار مغناطیسی متناسب است.

این قانون را با رابطه زیر برای چند حلقه میتوان بیان نمود:

که  نیروی محرکه القایی بر حسب ولت، N تعداد دور سیم پیچ و  آهنگ تغییر شار مغناطیسی بر حسب وبر بر ثانیه‌است.

حال با توجه به خلاصه مطالب گفته شده، میتوان این قوانین شناخته شده را در راستای بهبود شرایط زندگی بشری به کار برد. مثلا فرض کنید از القای مغناطیسی بتوان خودروهای برقی ساخت! عکس زیر را با دقت ببیند.

یک هسته (A) ساخته شده از عناصر هادی مثل مس توسط سبکه قدرت تغذیه میشود (B). براساس قوانین الکترومغناطیس، این امر موجب تولید یک میدان مغناطیسی (C) در اطراف سیم پیچ با فرکانس تغذیه خواهد شد. اگر در این حالت سیم پیچ دیگری وارد میدان مغناطیسی شود، در آن جریان الکتریکی از طریق القا شارش می یابد.

سیم پیچ های متصل به شبکه قدرت درسطح جاده جاسازی می شوند. هنگامی که یک ماشین دارای سیم پیچ از سطح جاده عبور کند، یک پالس الکتریکی در سیم پیچ های آن القا خواهد شد. و در نتیجه این امر تامین کننده انرژی آن می باشد.

این پروژه در دانشگاه یوتاه آمریکا برای اتوبوس ها در حال تحقیق و توسعه است.

خودروی القایی

بازدید مطلب:۳۳۷بار