کتاب مبدل‌های الکترونیک قدرت برای ریزشبکه ها ترجمه کتاب "Power Electronic Converters for Microgrids" بوده که تحت انتشارات دانشگاه زنجان به چاپ رسیده است.
ادامه مطلب