اصطلاحا به این مدار تانک (tuned) گفته می شود. ابتدا به انیمیشن زیر با دقت نگاه کرده و سپس توضیحات زیر را بخوانید.

مدار تانک

مدار تانک

برای تحلیل مدار تانک بالا فرض کنیم در ابتدای امر، بار مثبت روی صفحه C و بار منفی روی صفحه E باشد. پس قطعا خازن باردار بوده و روی سلف تخلیه می شود. از آنجایی که سلف تعییرات جریان گسسته و منقطع را قبول نمی کند پس بصورت پیوسته جریان از خازن به سمت سلف جاری شده و در واقع خازن تخلیه خواهد شد.

با تحلیه خازن روی سلف، تعییرات جریان و میدان مغناطیسی ایجاد خواهد شد. در این حالت تخلیه تا صفر شدن جریان ادامه داشته و پس از آن سلف ادامه دهنده سیکل جریان خواهد بود و جریان از سلف به خازن ادامه می یابد.

از لحاظ تئوری این تبادل انرژی و سیکل جریان تا بی نهایت ادامه دارد اما در عمل به علت ایده آل نبودن اجزا این گونه نخواهد بود.

این مدار را مشابه یک آونگ در نظر بگیرید. اگر اصطکاک هوا وجود نداشت، آونگ تا بی نهایت به چپ و راست می رفت.

همیشه اتصال سری و موازی خازن و سلف و مقاومت اتفاقات جالبی را رقم زده است. مفهوم دیگری به نام رزونانس یا تشدید وجود دارد که بصورت کامل و واضح در اینجا توضیح داده شده است.

بازدید مطلب:۶۸۰بار