کمپکت سازی خطوط به کلیه ترفندها و روش هایی اطلاق می گردد که موجب نزدیک شدن فواصل افقی و عمودی فازها شود. طبیعی است نزدیک سازی فازها خود به عوامل بسیار متعدد دیگری بستگی دارد که در مجموعه دانش های مربوط به خطوط انتقال کمپکت جای می گیرند. در مجموع حاصل بکارگیری تمام این روش ها، تقلیل پهنا و ارتفاع پایه ها یا برج ها و درنتیجه تقلیل مساحت زمین اشغالی در طول مسیر خواهد بود.

با گسترش و توسعه شهرها و افزایش مراکز صنعتی میزان مصرف انرژی الکتریکی نیز افزایش می یابد و ما در جهت تامین این انرژی مجبور به احداث خطوط انتقال جدید و یا افزایش ظرفیت خطوط قدیمی می باشیم. با توجه به حریم خطوط انتقال مشکلاتی از قبیل کمبود و گرانی زمین، مشکلات زیست محیطی و همچنین تصاحب قانونی زمین و اخذ مجوزات لازم، در برخی موارد ایجاد خطوط انتقال جدید را توجیه نمی نماید. در این شرایط است که کمپکت سازی خطوط با کاهش فواصل فازی و در نتیجه کاهش حریم خطوط انتقال در بسیاری موارد علاوه بر اقتصادی نمودن طرحها از تخریب جنگلها وهرز رفتن زمین زیر خطوط تا حد زیادی جلوگیری می نماید.

بطور کلی خطوط انتقال کمپکت به پایه ها و یا برج های خاص اطلاق نمی شود. برحسب اینکه هدف از آن چه باشد، می توان روش های مختلفی را بکار گرفت. ازآنجا که لازمه کمپکت سازی خطوط انتقال، بکارگیری طرح های ویژه و در برخی موارد استفاده از تجهیزات اضافی است، لذا ممکن است دربرخی موارد سرمایه گذاری لازم جهت احداث آنها در مقایسه با خطوط انتقال معمولی افزایش یابد. اگر در محاسبات اقتصادی قیمت زمین نیز منظور گردد، در اغلب موارد بکارگیری خطوط انتقال کمپکت ضمن دارا بودن مزیت های فنی، توجیه اقتصادی نیز خواهد داشت.

برای بررسی بیشتر این نوع خطوط اسلایدی مفید بصورت دانلود رایگان برای شما عزیزان قرار داده شده است.

downloadدانلود غیر مستقیم
size۵۳۰ کیلوبایت
passwordندارد
filePPT

بازدید مطلب:۱۲۷۵بار