مقاومت یک قطعه الکترونیکی دو پایه و غیرفعال بوده که برای تنظیم جریان و تقسیم ولتاژ در مدارات الکترونیکی استفاده می شود. هنگامی که جریان از مقاومت عبور کند دو سر آن اختلاف ولتاژی پدید می آید که رابطه مشهور اهم نیز مبتنی بر همین اصل است. نماد الکترونیکی و قانون اهم بصورت زیر می باشد:
مقاومت

V=RI

برای محاسبه مقدار مقاومت راههای گوناگونی وجود دارد که ساده ترین راه استفاده از یک اهم متر متداول و ارزان است! با تنظیم درجه اهم متر و قرار دادن پروب ها روی دو سر مقاومت می توان مقدار آن را خواند. روش دیگر استفاده از رابطه ریاضی بوده که وابسته به خصوصیات ذاتی است و تقریبا محاسبه از این راه در حالت معمول غیر ممکن می باشد! روش دیگر که بسیاری از اوقات مورد استفاده قرار می گیرد خواندن از روی رنگ بندی آن است. در واقع کارخانه سازنده برای هر مقاومت رنگ بندی خاصی تعریف کرده تا در صورت لزوم بتوان مقدار آن را به دست آورد.

خواندن مقاومت

برای خواندن مقدار مقاومت، ابتدا آن را طوری میگیریم که رنگ طلایی و یا نقره ای در سمت راست قرار گیرد. سپس از سمت چپ به راست رنگ ها را بر اساس شماره مشخص مربوط به آنها می خوانیم. دو عدد اول را در نظر گرفته و ده به توان عدد رنگ سوم می رسد. رنگ طلایی یا نقره ایی نیز میزان تلرانس (خطای محاسبات) و کیفیت را مشخص می کند.

مثلا با توجه به شکل بالا رنگ اول قرمز بوده پس عدد آن دو می باشد، رنگ دوم قهوه ای و عدد آن یک، رنگ سوم نارنجی و عدد متناسب با آن سه است. پس ده به توان سه برابر با هزار است. در نتیجه با کنار هم قرار دادن اعداد برابر با بیست و یک هزار اهم یا بیست و یک کیلو اهم می شود. رنگ چهارم اگر نقره ای باشد  تلرانس ده درصد، اگر طلایی باشد تلرانس پنج درصد و اگر بدون رنگ باشد تلرانس بیست درصد خواهد داشت.

ترتیب رنگ ها و اعداد مربوط به آن ها :

یا به عبارتی ترتیب اعداد به اختصار ” سققنز سابخس “

بازدید مطلب:۱۲۹۹بار