در قسمت سوم از آموزش رایگان و مقدماتی متلب به بحث بردارها و ماتریس ها پرداختیم. میدانیم که بردارها زیر مجموعه ماتریس ها بوده و میتوانند سطری و ستونی باشند. برای ایجاد بردار میتوان از دو روش استفاده کرد یا با فاصله و یا با کاما. بطور مثال:

A=[1 2 3 4 5]         or       A=[1,2,3,4,5]

برای تبدیل ماتریس سطری به ماتریس ستونی میتوان از روش زیر استفاده نمود. خروجی ماتریس B ستونی خواهد بود:

A=[1 2 3]

B=A’

البته یک روش مستقیم هم برای بیان ماتریس ستونی وجود دارد یعنی میتوان به این صورت نوشت: 

B=[1;2;3]

در هر دو حالت ماتریس B به یک شکل ظاهر می شود. در ادامه شمارش سعودی و نزولی اعداد در متلب بیان گردید. برای شمارش یک بازه ابتدا عدد اولیه (ابتدای بازه) را نوشته و سپس : میگذاریم و بعد از آن نحوه شمارش واحد (یکی دوتا و…) را گذاشته و دوباره : میگذاریم و در انتها عدد آخربازه را قرار میدهیم. دو مثال زیر باعث روشن شدن مطلب خواهد شد. اولی شمارش صعودی و دومی نزولی است:

A=0:2:10

B=20:-1:10

در اولی A، اعداد زوج از صفر تا ده شمارش میشوند و در دومی B، از ۲۰ به ۱۰ یک واحد یک واحد کم خواهد شد. البته میتوان از اعداد اعشار هم استفاده نمود (کاهش و افزایش واحدها به صورت اعشاری باشد). 

در ادامه مطالب بالانحوه اشاره به عنصر خاصی از بردار شرح داده شد. همچنین نوع نوشتن ماتریس بیان شد که ه صورت زیر خواهد بود. مثلاب رای یک ماتریس ۳*۳ با عناصر زوج:

A=[2 4 6;8 10 12;14 16 18]

میتوان ماتریس ها را در هم ضرب، تقسیم یا جمع و تفریق نمود.

همچنین امکان توان رسانی و ضرب و تقسیم و جمع و تفریق عددی در ماتریس هم وجود دارد. 

با ذکر مثال های متعدد این بحث بیان شد.

در انتهای این جلسه سه دستور ones برای تولید ماتریس با آرایه های ۱، دستور zeros برای تولید ماتریس با آرایه صفر و length برای بیان اندازه ماتریس مورد بررسی قرار گرفتند. برای کسب اطلاعات تکمیلی این جلسه را بصورت آنلاین مشاهده نمایید.

با ما همراه باشید…

 

آپارات  آپارات

بازدید مطلب:۱۴۶۵بار