عنوان فارسی مقاله
مروری بر تکنولوژی و کاربردهای الکترونیک قدرت در توزیع و انتقال توان
عنوان انگلیسی مقاله
Overview of power electronics technology and applications in power generation transmission and distribution
کد مقاله
سال انتشار
منبع
۱ ۲۰۱۷ Journal of Modern Power Systems and Clean Energy
چکیده فارسی
هدف اصلی این مقاله سه چیز است. اولا، ارائه یک مرور کلی از وضعیت فعلی تکنولوژی الکترونیک قدرت به عنوان اصلی ترین بازیگر شبکه های هوشمند آینده که امکان تولید حداکثر توان و کنترل لحظه ای ولتاژ و جریان در تمام سیستم قدرت را فراهم می کند. دوما، ایجاد پلی بین سیستم های قدرت و الکترونیک قدرت از لحاظ عملکرد این تجهیزات در حین اتصال به شبکه. سوما، بحث در مورد نقش فناوری الکترونیک قدرت در حمایت از اهداف سیستم های انرژی می باشد.
در این مقاله، تجهیزات، تکنیک های کنترل و روش های مورد استفاده در سیستم های FACTS و HVDC ادغام می شوند تا رویکردی منسجم را فراهم کنند.
چکیده انگلیسی
The main objective of this paper is three-fold. First, to provide an overview of the current status of the power electronics technology, one of the key actors in the upcoming smart grid paradigm enabling maximum power throughputs and near-instantaneous control of voltages and currents in all links of the power system chain. Second, to provide a bridge between the power systems and the power electronic communities, in terms of their differing appreciation of how these devices perform when connected to the power grid. Third, to discuss on the role that the power electronics technology will play in supporting the aims and objectives of future decarbonized power systems. This paper merges the equipment, control techniques and methods used in flexible alternating current transmission systems (FACTS) and high voltage direct transmission (HVDC) equipment to enable a single, coherent approach to address a specific power system problem, using ‘best of breed’ solutions bearing in mind technical, economic and environmental issues.

 

دانلود مقاله

سفارش ترجمه مقاله

 

بازدید مطلب:۵۵۳۰بار