عنوان فارسی مقاله
سیستم توان ترکیبی مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر برای شبکه های الکتریکی مدرن
عنوان انگلیسی مقاله
Controllable hybrid power system based on renewable energy sources for modern electrical grids
کد مقاله
سال انتشار
منبع
۳ ۲۰۱۳ Renewable Energy
چکیده فارسی
این مقاله نقشی متفاوت برای سیستم های تولید پراکنده (DG) کوچک مبتنی بر منابع تجدید پذیر در شبکه های الکتریکی مدرن را تحلیل و ارائه می کند. هدف اصلی سیستم این است که به عنوان یک ارائه دهنده خدمات شبکه و نه به عنوان یک تولیدکننده تصادفی و غیرقابل پیش بینی عمل نماید. مدل های شبیه سازی در یک سیستم انرژی تجدید پذیر ترکیبی (HRES) با ذخیره سازی تعریف شده تا رفتار آن تحت استراتژی های عملیاتی مناسب بررسی گردد. به عنوان یک سیستم کوچک با هزینه تولید بالاتر از یک نوع معمول، عملکرد آن به عنوان یک ارائه دهنده خدمات شبکه ارائه شده و در ابتدا توسط شبیه سازی و سپس توسط نتایج آزمایشگاهی تصدیق شده است. نتایج خروجی امکان میدهد تا این سیستم را در زمینه فعلی یا برای شبکه های توزیع و هوشمند، و همچنین برای بازار برق مناسب تلقی کنیم.
چکیده انگلیسی
This paper analyses and proposes a different role for small distributed generation (DG) systems based on renewable sources, in the context of modern electrical grids. The main purpose of the system is to act as a grid services provider and not as a stochastic and dynamically unpredictable energy generator. Simulation models are defined and integrated in a hybrid renewable energy system (HRES) with storage, to study its behavior under suitable operation strategies. Being a small system with a production cost higher than a conventional one, its operation as a grid services provider, rather than only an energy generator, is proposed and analyzed firstly by simulation then validated by results from an experimental setup. Carried out results allow concluding that this a suitable system in the current context, either for distributed and smart grids, or for electrical market.

 

دانلود مقاله

سفارش ترجمه مقاله

بازدید مطلب:۵۴۰۶بار