هدف از اتصال به زمین (سیستم زمین) هرچه که باشد – تأمین ایمنی در برابر برق‌گرفتگی در هنگام بهره‌برداری از سیستم الکتریکی، حفظ عایق‌بندی سیستم یا ایجاد مسیری برای جریان عملیاتی باهدف تحریک لوازم حفاظتی به واکنش و یا حتی تأمین ایمنی در هنگام تعمیرات روی تجهیزات – وجود آن (اتصال به زمین) در سیستم‌های الکتریکی اجتناب‌ناپذیر است.

در مهندسی برق زمین، نقطه مرجع در مدارات الکتریکی محسوب می‌شود. در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمت‌های دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده می‌شود. اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به‌عنوان پتانسیل صفر در نظر گرفته می‌شود و تمام قسمت‌هایی که به زمین وصل شده‌اند هم‌پتانسیل زمین شوند، به‌عبارت‌دیگر پتانسیل صفر زمین را بگیرند. درواقع بااتصال به زمین و ایجاد پتانسیل صفر می‌توان حفاظت اشخاص و مدارات را انجام داد.

در حالت کلی دو نوع سیستم زمین وجود دارد که شامل زمین کردن حفاظتی و زمین کردن الکتریکی می‌شود. زمین کردن حفاظتی به زمین کردن کلیه قطعات و تجهیزات الکتریکی (ارتباط غیرمستقیم با مدار الکتریکی) به زمین گفته می‌شود. این زمین کردن بخصوص برای حفاظت اشخاص در مقابل اختلاف سطح تماسی زیاد به‌کاربرده می‌شود.

زمین کردن الکتریکی یعنی زمین کردن نقطه‌ای از تجهیزات برقی مثل مرکز ستاره سیم‌پیچ ژنراتور یا ترانسفورماتور که جزئی از مدار الکتریکی است. می‌باشند. زمین کردن الکتریکی دستگاه‌ها به خاطر کار صحیح دستگاه‌ها و جلوگیری از ازدیاد فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازها با زمین می‌باشد.

در این کلیپ با زبان بسیار ساده سیستم زمین در تأسیسات الکتریکی تشریح می‌شود. تفاوت سیستم زمین و سیم نول در ابتدا بیان‌شده و پس‌ازآن با یک مثال کاربردی سیستم زمین تشریح می‌شود. به‌سادگی دیده می‌شود که سیستم زمین مانع از برق‌گرفتگی خواهد شد. این کلیپ کوتاه و مفید را از لینک زیر مشاهده کنید.

آپارات  آپارات

 

همچنین بخوانید: برق گرفتگی در حین کار 

بازدید مطلب:۱۹۱۹بار