به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

علم الکترونیک قدرت برای توربین های بادی مدرن

انرژی بادی یکی از انرژی های پاک و تجدید پذیر محصوب می شود که رشد بی سابقه ای در جهان داشته است. نصب توربین های بادی هر سال رو به افزایش بوده و موجب استفاده بیش از پیش از انرژی سبز شده است. عدم آلودگی زیست محیطی، نرخ بازگشت سرمایه مناسب و انرژی رایگان در کنار نویز و صدای پایین، موجب برتری توربین بادی شده است.
ادامه مطلب

شستشوی مقره

پس شستشوی مقره خطوط گرم یا insulator washing عبارت است از روشی در جهت زدودن آلودگی از روی مقره ها با جریان آب پرفشار. آب استفاده شده باید رسانایی کمی داشته باشد. حداکثر رسانایی در نظر گرفته شده معمولا 400 میکروزیمنس است. 
ادامه مطلب
error: Content is protected !!