مقاومت یک قطعه الکترونیکی دو پایه و غیرفعال بوده که برای تنظیم جریان و تقسیم ولتاژ استفاده می شود. در این مطلب نحوه خواندن مقاومت شرح داده می شود.
ادامه مطلب