سرگذشت ورود برق به ایران جالب است. برای اولین بار در سال ۱۲۸۴ خورشیدی، برق توسط حاج‌ حسین آقا امین ‌الضرب اصفهانی، وارد ایران می‌شود. امین الضرب اصفهانی از تجار مشهور دوره قاجار و پهلوی و نماینده مجلس شورای ملی بود.  در یکی از سفرهایی که او با مظفرالدین شاه به روسیه داشت، متوجه این می شود که کارخانه ای در حال کار بوده و چراغ هایی نیز روشن می شوند. او کنجکاو شد و از آنجا که هوش اقتصادی بالایی داشت، در همان سفر قرار داد احداث کارخانه برق را امضا کرد. در واقع وی اولین دستگاه تولید برق را …
ادامه مطلب