تولید همزمان برق و گرما یا CHP ، به استفاده از یک تولید پراکنده و یا منبع انرژی برای تولید چند خروجی متفاوت ترمودینامیکی گفته می شود.
ادامه مطلب