در این پست سه کلیپ مختلف ارائه می شود که وجه مشترک آن ها جرقه و آرک و آتش است. در اولی باز شدن سکسیونر، در دومی باز شدن خط 500 کیلو ولت و در سومی جوش انفجاری دیده می شود. 
ادامه مطلب