شاید باور این نکته سخت باشد که برق گرفتگی یکی از عوامل مهم در هنگام وقوع سیل است. برق گرفتگی در زمان سیل به علت پارگی کابل ها و یا سقوط دکل رخ می دهد.
ادامه مطلب