یکی از پرکاربردترین سؤالات برای افراد این است که چرا از سیستم سه فاز استفاده می شود؟ چرا از سیستم تک فاز بهره نبریم و یا سیستم چهار فاز و پنج فاز نباشد؟
ادامه مطلب