در این پست هدف بررسی عملی مدار الکتریکی برای سه گیت منطقی می‌باشد. در این بین سه گیت منطقی اصلی AND، OR و NOT بوده که دستمایه این پست قرار گرفته اند.
ادامه مطلب