یکی از بهترین اپلیکیشن ها در حوزه اندازه گیری نور محیطی لوکس متر یا Lux Meter می باشد و شدت نور محیط را به سادگی اندازه می گیرد.
ادامه مطلب