در قسمت اول این سری به معرفی محیط متلب و command window (پنجره قرمان) پرداخته می شود. همچنین آموزش چگونگی برنامه نویسی ساده و تاثیر % نشان داده می شود. امیدواریم که این قسمت مقبول شما باشد تا گرمی ادامه راه قرار گیرد.
ادامه مطلب