در این مطلب بطور جامع، کامل و با ذکر مثال دو مفهوم مهم در یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ با عنوان یادگیری تحت نظارت و یادگیری بدون نظارت ارائه می شود.
ادامه مطلب