توابع داخلی در متلب به توابعی ثابت و قابل تمییز گفته می شود که برای فراخوانی آن ها نمادهای مشخصی به کار می رود. این توابع هر کدام عملکرد مشخصی را در خروجی نشان می دهند. برای استفاده از این توابع باید آن ها را شناخت تا بتوان در کدهای متلب استفاده کرد.

یک دسته از توابع داخلی، توابع مثلثاتی هستند. این توابع شامل سینوسی، کسینوس و تانژانت بوده و عددی را به عنوان زاویه رادیان دریافت و خروجی را نشان می دهند. خروجی متناسب با نوع تابع داخلی طبیعتا متفاوت خواهد بود.

یکی از ویژگی های توابع داخلی از جمله توابع مثلثاتی این است که از آن ها نمی توان برای نام گذاری سایر توابع در کدنویسی متلب استفاده کرد.

در جدول زیر، توابع مشهور مثلثاتی ارائه شده است:

نام تابع عملکرد
sin محاسبه سینوس
cos محاسبه کسینوس
tan محاسبه تانژانت

مثال زیر نحوه استفاده از توابع مثلثاتی را نشان می دهد.

A=cos(90) ⇒⇒⇒⇒ A=-0.4481

A=cos(pi/2) ⇒⇒⇒⇒ A≈۰

پس دیده می شود که اگر عدد ۹۰ را وارد نماییم خروجی کسینوس یک عدد غیر از صفر خواهد بود. دلیل این امر این است که (همانطور ذکر شد) هنگام استفاده از توابع داخلی مثلثاتی ملاک ورودی ها رادیان است. از لحاظ ریاضیاتی نیز رادیان ها استوار بر pi هستند یعنی pi/2 همان ۹۰ درجه و pi برابر با ۱۸۰ درجه است.

همچنین بخوانید: نماد های پرکاربرد در متلب

بازدید مطلب:۶۲۰۷بار